Kulttuurikiihdyttämö ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kulttuurikiihdyttämö ry ja sen kotipaikka on Oulu.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueensa kulttuuritoimintaa. Yhdistyksen toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
 • Järjestää, tiedottaa ja verkostoituu eri toimijoiden kanssa.
Toimintansa tueksi järjestö voi:
 • Hallita ja omistaa toimintaansa varten tarvittavia tarpeellisia kiinteistöjä.
 • Omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.
 • Kerätä jäsenmaksuja, vastaanottaa avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä.
 • Lisäksi yhdistys voi käyttää muita samantapaisia toimintamuotoja.
Tarvittaessa järjestö hankkii taloudelliselle toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kaikki uudet jäsenhakemukset tulee kuitenkin hyväksyttää yhdistyksen hallituksella. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on puhe-, läsnäolo- ja äänioikeus (yksi ääni) yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäseneksi. Kannatusjäseniksi hyväksytään yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa (ei äänioikeutta), mutta heillä on kuitenkin läsnäolo- ja puheoikeus. Kannatusjäsen maksaa vuosittain kannatusjäsenmaksun.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Myös jäsenistö voi kutsua kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen, ¾:n enemmistöllä.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Jäsenmaksu on voimassa vain sinä tilikautena, jona se on maksettu. Jos jäsen eroaa tai erotetaan, hänelle ei hyvitetä liittymis- tai jäsenmaksua.

5. Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus tai yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti aiheuttanut yhdistykselle taloudellista tai muuta merkittävää vahinkoa tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista jäsentä, sekä 0-20 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi 1.1.-31.12.
Hallituksen puheenjohtajan kausien määrä rajataan kahteen perättäiseen kalenterivuoteen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista tulee laatia pöytäkirjat, ja ne ovat myös jäsenten nähtävillä.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yksin hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai yhdistyksen rahastonhoitaja, tai hallituksen tähän tehtävään määräämä henkilö.

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua fyysisen läsnäolon lisäksi myös etäyhteydellä. Etäosallistuminen voi tapahtua vain kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen) kokouskutsussa ilmoitetun tietoliikenneyhteyttä ja teknistä apuvälinettä hyödyntävän sovelluksen kautta.

10. Yhdistyksen kokouksien koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse, yhdistyksen verkkosivuilla tai yhdistyksen viestintäkanavissa.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle tilikaudelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. Valitaan yksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

fi